Měna: CZK / EUR

Úvod > Obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky

spinner

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

1. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží na webových stránkách www.pneumatikyskladem.cz a www.pneunalkw.cz, jehož provozovatelem je Jan Isák, IČ: 499 84 608, se sídlem Bílá 1970, 547 01 Náchod, jako prodávající (dále také „e-shop prodávajícího“ nebo „internetový obchod prodávajícího“). Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti koupě a prodeje zboží.

 

Kupující svou objednávkou, tj. návrhem na uzavření kupní smlouvy (dále také jen „objednávka“), potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující upozorněn dostatečným způsobem ještě před uskutečněním své objednávky a má možnost se s VOP seznámit.

 

 

2. Definice pojmů

 

Prodávajícím je Jan Isák, IČ: 499 84 608, se sídlem Bílá 1970, 547 01 Náchod.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími právními předpisy.

 

Podnikatelem je každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“).

 

Kupující, který není Spotřebitelem, je dle těchto VOP považován za Podnikatele a jeho práva a povinnosti z kupní smlouvy se řídí ustanoveními těchto VOP platnými pro Podnikatele.

 

 

3. Uzavření smlouvy

 

Prodávající zveřejňuje na webových stránkách svého internetového obchodu (e-shopu) jím nabízené zboží. Umístění zboží na webových stránkách e-shopu není návrhem na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídkou. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka Kupujícího učiněná skrze objednávkový systém e-shopu. Přijetí objednávky Prodávající potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Uzavřením kupní smlouvy vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy.

 

Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) nese Kupující.

 

Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště, popř. sídlo, mimo území České republiky, zasláním návrhu na uzavření kupní smlouvy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce a dle českého právního řádu.

 

 

4. Kupní cena a náklady na dodání zboží

 

Nabídka a ceny zboží uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou vždy aktuální a platné a tyto ceny jsou

smluvní a konečné.

 

Náklady na dodání zboží a zaplacení zboží se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy. Konkrétní způsob dopravy si volí Kupující sám a s náklady na dopravu je Kupující seznámen ještě před vlastním uskutečněním objednávky.

 

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

 

 

5. Dodací a platební podmínky

 

Zboží je možné Kupujícímu dodat následujícími způsoby:

 

* Osobní odběr – Kupující si odebere zboží osobně na adrese T. G. Masaryka 140, 552 03 Česká Skalice. O termínu, v němž může Kupující zboží vyzvednout, bude Kupující informován v e-mailu Prodávajícího potvrzujícím přijetí objednávky zboží, popř. telefonicky. Kupní cena za zboží je v takovém případě zaplacena v hotovosti při převzetí zboží Kupujícím. Smluvní strany si mohou dohodnout, že kupní cena bude uhrazena předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě proformafaktury, nebo bankovním převodem na základě faktury splatné do 14 dnů od převzetí zboží.

 

* Dodání prostřednictvím přepravní služby s dobírkou (např. PPL, Českou poštou, s.p., nebo jiným dopravcem) – Přepravní službu volí Kupující ve své objednávce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky a je uvedena v objednávce. Zboží je Kupujícímu doručeno prostřednictvím zvoleného dopravce. Ohledně termínu dodání kontaktuje Kupujícího příslušný dopravce. Kupující při převzetí zboží uhradí dopravci kupní cenu a cenu dodání zboží (dobírku).

 

* Dodání prostřednictvím přepravní služby bez dobírky (např. PPL, Českou poštou, s.p., nebo jiným dopravcem) – Přepravní službu volí Kupující ve své objednávce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky a je uvedena v objednávce. Zboží je Kupujícímu doručeno prostřednictvím zvoleného dopravce. Ohledně termínu dodání kontaktuje Kupujícího příslušný dopravce. Kupní cena a cena dopravy jsou zaplaceny předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě proformafaktury. Po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího je zboží vyexpedováno v co nejkratším termínu.

 

Obvyklá doba dodání zboží je 1 – 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Ve výjimečných případech může být doba dodání zboží prodloužena až na 10 pracovních dnů. O tomto bude Kupující vyrozuměn v potvrzení objednávky.

 

Daňový doklad je dodáván vždy společně se zbožím.

 

Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabice či jiného obalu, atd.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, tj. zásilka, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné příslušná poškození popsat v předávacím listu dopravce, popř. vyhotovit o tomto poškození jiný záznam, a tento si nechat potvrdit dopravcem. Podepsáním přepravního listu Kupující stvrzuje, že dodané zboží převzal bez mechanického poškození. Na pozdější reklamace způsobené v důsledku dopravy pak Prodávající nebude brát zřetel a tyto budou zamítnuty.

 

 

6. Práva z vadného plnění

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 

6.1. Podstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy

 

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, náleží mu práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

 

6.2. Nepodstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny

 

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

6.3. Práva z vadného plnění náležející Spotřebiteli

 

Je-li Kupující Spotřebitelem, použijí se na jeho práva z vadného plnění následující ustanovení.

 

Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Nemá-li věc shora uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže

věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

 

 

7. Záruka

 

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

 

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k používání věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

Záruční doba běží od převzetí věci Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

Práva z vadného plnění i práva ze záruky lze uplatnit u Prodávajícího tak, že vadné zboží bude Prodávajícímu zasláno na adresu T. G. Masaryka 140, 552 03 Česká Skalice.

Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, tj. ode dne převzetí zboží k vyřízení reklamace. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po posouzení vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno zpět Kupujícímu.

 

Veškeré práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění a ze záruky za jakost neupravená těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění.

 

8. Ukončení Smlouvy

 

Kupující, který je Spotřebitelem, a uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku, má právo odstoupit od této smlouvy v souladu s ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

 

Zboží nemůže být vráceno, dojde-li k jeho zjevnému opotřebení (zejména ojetí pneumatik, natření pneumatik barvou, zasahování do vzorku pneumatik apod.). Prostým použitím zboží nárok na odstoupení od smlouvy nezaniká, avšak Spotřebitel je povinen nahradit Prodávajícímu snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, tj. Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady pak mohou v případě značného opotřebení dosáhnout i plné ceny zboží.

Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat písemně na adresu T. G. Masaryka 140, 552 03 Česká Skalice, nebo elektronicky na adresu info@pneumatikyskladem.cz.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

 

V případě řádného odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele, vrátí Prodávající Spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od něho (s výjimkou částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Výše uvedené odstoupení od smlouvy a postupy s ním související se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem, ani na smlouvy uzavřené jinak než za použití prostředků komunikace na dálku.

 

 

9. Zpracování osobních údajů

 

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jinými právními předpisy platnými na území ČR.

 

Kupující učiněním své objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uváděných v souvislosti s objednávkou zboží Prodávajícím jako správcem a souhlasí s dalším zpracováním těchto osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na informace o zpracování svých osobních údajů a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob, s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží (např. sdělení údajů osobám zajišťujícím přepravu zboží ke Kupujícímu).

 

Prodávající jako správce tímto poskytuje Kupujícímu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu jako správci je dobrovolné, Kupující má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat a také v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

 

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Případné spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou a VOP budou s konečnou platností rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č.

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

 

Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pneumatikyskladem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zasílá Prodávající na elektronickou adresu Spotřebitele.

 

„V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím z kupní smlouvy, a tento se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující – spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: www.coi.cz, a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete též na stránkách České obchodní inspekce. Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10.03.2016 . Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP novějších.Všeobecné obchodní podmí

 

Zpětný odběr pneumaik : T.G.Masaryka 140  Česká Skalice  55203 je adresou kde je možné po předchozí tel. domluvě odevzdat bezplatně použité pneu , ale max. do počtu zakoupených nových pneu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
© Copyright 2018 Jan Isák